Pri prenájme kratšom ako 3 dni si účtujeme aj montáž v sume zodpovedajúcej prenájmu za 1 deň prenajatého produktu.

Nájomca plne zodpovedá za poškodenie, alebo stratu zapožičaného produktu počas celej doby prenájmu (od momentu prevzatia produktu po jeho vrátenie prenajímateľovi) a zaväzuje sa – ak takéto škody vzniknú – tieto uhradiť prenajímateľovi v plnej výške.

Nájomca zodpovedá aj za škody na majetku a zdraví spôsobené prevádzkou zapožičaných produktov. Nájomca je povinný skontrolovať správne uchytenie produktov po cca 3 km jazdy a následne po každých cca 100 km.